Skip to content
  • Home
  • Podmínky používání

Podmínky používání

Vzdání se práv
COPYRIGHT©  LEO Pharma

Obsah internetových stránek společnosti LEO Pharma s.r.o., IČO: 24719641, se sídlem: Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praha 4, (dále jen „společnost LEO Pharma“) a internetových stránek osob spřízněných se společností LEO Pharma je chráněn podle platného vnitrostátního nebo mezinárodního práva, předpisů a smluv, zejména včetně zákonů o autorském právu a zákonů o ochranných známkách.

 

Obsah těchto webových stránek se nesmí kopírovat pro jiné než osobní a nekomerční použití a je nutné při kopírování zachovat veškerá upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva. Není-li výslovně uvedeno výše, není bez výslovného písemného souhlasu společnosti LEO Pharma dovoleno kopírovat, zobrazovat, stahovat, upravovat, reprodukovat ani přenášet žádné informace z těchto webových stránek, a to v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky.

 

Ochranné známky

Názvy společností, ochranné známky, známky pro služby, obchodní názvy, loga, slogany a názvy produktů uvedené na těchto webových stránkách jsou celosvětově chráněny a bez předchozího písemného souhlasu společnosti LEO Pharma není dovoleno je jakkoli používat.

 

Vyloučení odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány tak, jak jsou, se všemi chybami a bez jakékoli výslovné nebo mlčky předpokládané záruky nebo prohlášení, včetně záruky nebo prohlášení o vhodnosti pro obchodování, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení jakýchkoli práv. Společnost LEO Pharma a její spřízněné osoby neposkytují žádné záruky ani nevydávají žádná prohlášení, pokud jde o přesnost nebo úplnost informací.

 

Přesnosti a aktuálnosti obsahu těchto webových stránek je věnována přiměřená péče. Společnost LEO Pharma však neposkytuje žádné záruky ani nevydává žádná prohlášení, pokud jde o přesnost, pořadí, včasnost nebo úplnost obsahu webových stránek; je oprávněna bez předchozího upozornění uveřejňování těchto webových stránek ukončit. Společnost LEO Pharma si vyhrazuje právo kdykoli podle svého uvážení změnit, upravit, nahradit nebo odstranit jakoukoli část obsahu těchto webových stránek.

 

Informace uvedené na webových stránkách společnosti LEO Pharma jsou určeny výhradně pro informační účely. Tyto webové stránky nejsou radami ani doporučením jakéhokoli druhu a nemohou nikdy nahradit poradu s lékařem nebo jinými kvalifikovanými zdravotníky.

 

Společnost LEO Pharma ani její spřízněné osoby nenesou v žádném případě odpovědnost za žádnou újmu ani za náhradu jakékoli přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody ani za represivní náhradu škody, za náhradu škody za ušlý zisk, ztrátu dat nebo jiné ztráty nebo škody vyplývající z Vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu k těmto webovým stránkám, jakož ani za škody a ztráty vzniklé v důsledku Vašeho spoléhání se na jakékoli informace na těchto stránkách uvedené, a to ani tehdy, pokud společnost LEO Pharma nebo její spřízněná osoba byla o možnosti vzniku takové škody nebo ztráty informována. Toto omezení zahrnuje také poškození nebo jakékoli viry, které by případně postihly Váš počítač.

 

Odkazy

Webové stránky společnosti LEO Pharma a webové stránky spřízněných osob společnosti LEO Pharma obsahují odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy se poskytují pouze pro Váš komfort a společnost LEO Pharma nezaručuje, neschvaluje ani nepotvrzuje obsah, informace ani produkty, které jsou k dispozici na webových stránkách uvedených v odkazech, ani žádný odkaz nenaznačuje žádné spojení takto uváděných webových stránek se společností LEO Pharma nebo společnostmi spřízněnými s LEO Pharmou.

 

Společnost LEO Pharma nepodporuje webové stránky, které odkazují na stránky LEO Pharma, ani webové stránky společností spřízněných se společností LEO Pharma. Odkazy třetích osob na webové stránky společnosti LEO Pharma nevytvářejí žádný smluvní ani jiný typ vztahu mezi společností LEO Pharma a osobou, která takto na její webové stránky odkazuje. Společnost LEO Pharma nemůže v žádném případě nést odpovědnost za obsah webových stránek obsahujících odkazy na webové stránky společnosti LEO Pharma ani za jakékoli jednání nebo opomenutí jednat ze strany vlastníků těchto stránek.

 

Pokud se domníváte, že odkazy z našich webových stránek na jiné webové stránky nebo odkazy na naše webové stránky uvedené na jiných webových stránkách jsou nevhodné a/nebo nezákonné, kontaktujte nás prosím.

 

Používání komentářů

Jakékoli dotazy, náměty a připomínky zaslané společnosti LEO Pharma se stávají vlastnictvím společnosti LEO Pharma a mohou být použity pro jakékoli účely, včetně vývoje, výroby a marketingu. Obdržené připomínky se nepovažují za důvěrné.

 

Rozhodné právo a místní příslušnost

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti a obsah webových stránek společnosti LEO Pharma se řídí českým právem (vyjma ustanovení kolizních norem) a v souladu s ním se také vykládají. Jakékoli spory vzniklé ve vztahu k tomuto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním, které se nepodaří vyřešit smírně, budou rozhodovány českými soudy.

Používání obrazového materiálu

Veškerý obrazový materiál obsažený na těchto webových stránkách, včetně obrázků ke stažení na tiskové stránce, jsou vlastnictvím společnosti LEO Pharma a všechna práva k nim jsou vyhrazena. Obrazový materiál je zdarma a je určen pro nekomerční použití a pro uveřejnění ve všech médiích, ovšem za předpokladu, že budou jasně označena autorská práva společnosti LEO Pharma.

 

Veškeré jiné použití obrázků je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti LEO Pharma; prosím kontaktujte nás.