Skip to content

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost LEO Pharma s.r.o., IČO: 24719641, se sídlem: Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praha 4, (dále jen „společnost LEO Pharma“) tímto veřejně poskytuje informace o ochraně a zpracování Vašich osobních údajů a informuje Vás o právech, která můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit v případech, kdy je společnost LEO Pharma správcem Vašich osobních údajů.

 

Společnost LEO Pharma Vaše osobní údaje zpracovává v plném souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje

V případech, kdy je společnost LEO Pharma správcem nebo v rámci skupiny LEO Pharma zpracovatelem Vašich osobních údajů, můžete společnost LEO Pharma, jako správce, kontaktovat na adrese: LEO Pharma s.r.o., Lomnického 1705/7, Nusle, 140 00 Praha 4.

 

Informace, které můžeme shromažďovat

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

 1. informace, které jste nám poskytli za účelem registrace u nás  (v rozsahu: Vašeho jména, e-mailové adresy, povolání včetně odborné specializace a adresy pracoviště) – tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho dobrovolného souhlasu;
 2. informace týkající se transakcí realizovaných mezi Vámi a námi nebo ve vztahu k těmto webovým stránkám, včetně informací týkajících se jakékoli koupě našeho zboží nebo služeb z Vaší strany – tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění povinností ze smlouvy;
 3. informace o Vašem počítači a o Vašich návštěvách na našich webových stránkách a používání našich webových stránek, včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, geografického umístění, délky návštěvy a počtu zobrazení stránek – tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě Vašeho dobrovolného souhlasu;
 4. informace, které jsme získali z jiných veřejných zdrojů nebo od třetích osob, jež byly oprávněny Vaše osobní údaje společnosti LEO Pharma poskytnout (opět v rozsahu: Vašeho jména, e-mailové adresy, povolání včetně odborné specializace a adresy pracoviště) – tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti, pokud jde o plnění farmakovigilančních zákonných povinností. V ostatních případech jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti LEO Pharma.

 

Použití Vašich osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím našich webových stránek budou uchovávány v důvěrnosti a budou použity pouze pro stanovené účely společnosti LEO Pharma.

 

Vaše osobní údaje můžeme používat pro následující účely:

 1. správa našich webových stránek;
 2. umožnění používání služeb, které jsou z webových stránek dostupné;
 3. dodání zboží nebo služeb objednaných prostřednictvím webových stránek;
 4. organizace návštěv reprezentantů společnosti LEO Pharma;
 5. plnění farmakovigilančních zákonných povinností;
 6. zasílání obchodních sdělení a přímý marketing.

 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány (i) po dobu, po kterou potrvá smluvní vztah; (ii) po dobu existence právní povinnosti; (iii) po dobu přípustnostnosti takového uchování vzhledem k příslušnému oprávněnému zájmu společnosti LEO Pharma a (iv) po dobu zákonem stanovených lhůt pro archivaci a skartaci.

 

Uveřejnění osobních údajů

Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu neuveřejňujeme; uveřejnění je však nutné k tomu, abychom mohli vyřídit Vaši objednávku; dále je uveřejnění možné v případě, kdy jsme Vaše údaje povinni nebo oprávněni uveřejnit podle zákona.

 

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Pro zabránění neoprávněnému přístupu, zachování přesnosti dat a zajištění správného používání informací jsme zavedli příslušné fyzické, elektronické a řídicí postupy, které zajišťují zabezpečení a ochranu informací shromažďovaných on-line.

 

Hesla

Pokud jste dostali pro přístup k některým službám a/nebo obsahu webových stránek přístupové heslo, zavazujete se je řádně používat a uchovávat je trvale v tajnosti. Nesete tedy odpovědnost za uchování hesla v bezpečí a důvěrnosti.

 

Příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společností skupiny LEO Pharma, a dále rovněž externím poskytovatelům služeb (IT, právních, daňových a účetních služeb).

 

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny také správním orgánům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné správy pokud to stanovují právní předpisy.

 

Předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí

Společnost LEO Pharma předpokládá, že Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU. Pokud by však k takovému předání mělo dojít, pak společnost LEO Pharma zajistí náležitou úroveň ochrany Vašich osobních údajů v souladu s nařízením GDPR.

 

Vaše práva:

1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Můžete požadovat informaci:

 • zda jsou Vaše osobní údaje společnosti LEO Pharma zpracovány;
 • jaký je účel jejich zpracování;
 • jaké kategorie Vašich osobních údajů společnost LEO Pharma zpracovává;
 • kdo je příjemcem Vašich osobních údajů;
 • po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány;
 • zda jsou Vaše osobní údaje předávány do třetích zemí;
 • jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte.

Kromě toho můžete bezplatně požadovat kopii zpracovaných osobních údajů.

 

2. Právo na opravu osobních údajů

Můžete požadovat opravu nesprávných osobních údajů. Tam, kde je to přípustné, můžete rovněž požadovat doplnění svých osobních údajů.

 

3. Právo na výmaz osobních údajů

Můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů za předpokladu, že:

 • (i) Vaše osobní údaje již není nutné zpracovávat pro účely, pro které byly shromážděny, (ii) odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a zároveň (iii) neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, který nepřevažuje nad Vašimi zájmy;
 • vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje však mohou být i tak v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu dále zpracovávány, pokud přetrvává jiný právní důvod pro jejich zpracování (např. plnění zákonné povinnosti správce).

 

4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů za předpokladu, že:

 • popřete přesnost osobních údajů (na dobu nezbytnou k ověření přesnosti osobních údajů);
 • neexistuje právní základ pro zpracování osobních údajů, ale před výmazem osobních údajů upřednostňujete jejich omezení;
 • Vaše osobní údaje již není potřeba zpracovávat, ale Vy je požadujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (zpracování bude omezeno do doby, než se prokáže, čí zájmy převažují; podle toho budou následně Vaše osobní údaje vymazány anebo nadále zpracovávány).

 

5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud společnost LEO Pharma zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smluvní povinnosti, máte rovněž právo získat Vaše osobní údaje, které jste poskytl/a, a to ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu. Můžete požadovat, aby Vaše osobní údaje byly předány přímo jinému správci údajů ke zpracování na jeho odpovědnost.

 

6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti LEO Pharma. Zpracování pak bude omezeno do doby, než se prokáže, čí zájmy převažují. Podle toho budou následně Vaše osobní údaje vymazány anebo nadále zpracovávány.

Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, pak přestanou být Vaše osobní nadále zpracovávány, a to bez dalšího prokazovaní.

 

7. Právo podat stížnost k dozorovému orgánů

Můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s nařízením GDPR.

 

Soubory cookies

Cookies je malý soubor, který webová stránka přenáší do Vašeho počítače, čímž si zapamatuje konkrétní informace o Vaší relaci po dobu Vašeho připojení. Váš počítač bude prostřednictvím souboru cookies sdílet informace pouze s webovými stránkami, z nichž tyto informace pochází; nemohou si je tedy vyžádat žádné jiné webové stránky.

 

Na našich webových stránkách můžeme používat soubory cookies pro danou relaci a trvalé soubory cookies. Soubory cookies pro danou relaci se používají ke sledování Vašeho pohybu na našich webových stránkách. Trvalé soubory cookies se používají k tomu, aby Vás naše stránky poznaly, kdykoli je navštívíte. Soubory cookies pro danou relaci se z Vašeho počítače vymažou při zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies zůstanou uloženy ve Vašem počítači až do vymazání nebo do určitého data ukončení platnosti, které je jim přiřazeno.

 

Máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby přijímal všechny cookies, nebo aby Vás na soubory cookies upozornil, nebo aby soubory cookies vůbec nepřijímal.