Podmínky používání

 

Vzdání se práv

COPYRIGHT© 2010 LEO Pharma


Obsah internetových stránek společnosti LEO Pharma a internetových stránek osob spřízněných se společností LEO Pharma je chráněn podle platného vnitrostátního nebo mezinárodního práva, předpisů a smluv, zejména včetně zákonů o autorském právu a zákonů o ochranných známkách.

Obsah těchto webových stránek se nesmí kopírovat pro jiné než osobní a nekomerční použití a je nutné při kopírování zachovat veškerá upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva. Není-li výslovně uvedeno výše, není bez výslovného písemného souhlasu společnosti LEO Pharma dovoleno kopírovat, zobrazovat, stahovat, upravovat, reprodukovat ani přenášet žádné informace z těchto webových stránek, a to v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky.

Ochranné známky
Názvy společností, ochranné známky, známky pro služby, obchodní názvy, loga, slogany a názvy produktů uvedené na těchto webových stránkách jsou celosvětově chráněny a bez předchozího písemného souhlasu společnosti LEO Pharma není dovoleno je jakkoli používat.

Vyloučení odpovědnosti
Informace na těchto webových stránkách jsou poskytovány tak, jak jsou, se všemi chybami a bez jakékoli výslovné nebo mlčky předpokládané záruky nebo prohlášení, včetně záruky nebo prohlášení o vhodnosti pro obchodování, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení jakýchkoli práv. Společnost LEO Pharma a její spřízněné osoby neposkytují žádné záruky ani nevydávají žádná prohlášení, pokud jde o přesnost nebo úplnost informací.

Přesnosti a aktuálnosti obsahu těchto webových stránek je věnována přiměřená péče. Společnost LEO Pharma však neposkytuje žádné záruky ani nevydává žádná prohlášení, pokud jde o přesnost, pořadí, včasnost nebo úplnost obsahu webových stránek; je oprávněna bez předchozího upozornění uveřejňování těchto webových stránek ukončit. Společnost LEO Pharma si vyhrazuje právo kdykoli podle svého uvážení změnit, upravit, nahradit nebo odstranit jakoukoli část obsahu těchto webových stránek.

Informace uvedené na webových stránkách společnosti LEO Pharma jsou určeny výhradně pro informační účely. Tyto webové stránky nejsou radami ani doporučením jakéhokoli druhu a nemohou nikdy nahradit poradu s lékařem nebo jinými kvalifikovanými zdravotníky.

Společnost LEO Pharma ani její spřízněné osoby nenesou v žádném případě odpovědnost za žádnou újmu ani za náhradu jakékoli přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody ani za represivní náhradu škody, za náhradu škody za ušlý zisk, ztrátu dat nebo jiné ztráty nebo škody vyplývající z vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu k těmto webovým stránkám, jakož ani za škody a ztráty vzniklé v důsledku vašeho spoléhání se na jakékoli informace na těchto stránkách uvedené, a to ani tehdy, pokud společnost LEO Pharma nebo její spřízněná osoba byla o možnosti vzniku takové škody nebo ztráty informována. Toto omezení zahrnuje také poškození nebo jakékoli viry, které by případně postihly váš počítač.

Odkazy
Webové stránky společnosti LEO Pharma a webové stránky spřízněných osob společnosti LEO Pharma obsahují odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy se poskytují pouze pro váš komfort a společnost LEO Pharma nezaručuje, neschvaluje ani nepotvrzuje obsah, informace ani produkty, které jsou k dispozici na webových stránkách uvedených v odkazech, ani žádný odkaz nenaznačuje žádné spojení takto uváděných webových stránek se společností LEO Pharma nebo společnostmi spřízněnými s LEO Pharmou.

Společnost LEO Pharma nepodporuje webové stránky, které odkazují na stránky LEO Pharma, ani webové stránky společností spřízněných se společností LEO Pharma. Odkazy třetích osob na webové stránky společnosti LEO Pharma nevytvářejí žádný smluvní ani jiný typ vztahu mezi společností LEO Pharma a osobou, která takto na její webové stránky odkazuje. Společnost LEO Pharma nemůže v žádném případě nést odpovědnost za obsah webových stránek obsahujících odkazy na webové stránky společnosti LEO Pharma ani za jakékoli jednání nebo opomenutí jednat ze strany vlastníků těchto stránek.

Pokud se domníváte, že odkazy z našich webových stránek na jiné webové stránky nebo odkazy na naše webové stránky uvedené na jiných webových stránkách jsou nevhodné a/nebo nezákonné, kontaktujte nás prosím.

Používání komentářů
Jakékoli dotazy, náměty a připomínky zaslané společnosti LEO Pharma se stávají vlastnictvím společnosti LEO Pharma a mohou být použity pro jakékoli účely, včetně vývoje, výroby a marketingu. Obdržené připomínky se nepovažují za důvěrné.

Rozhodné právo a místní příslušnost

Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti a obsah webových stránek společnosti LEO Pharma se řídí dánským právem (vyjma ustanovení kolizních norem) a v souladu s ním se také vykládají. Jakékoli spory vzniklé ve vztahu k tomuto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním, které se nepodaří vyřešit smírně, budou rozhodovány dánskými soudy.

Používání obrazového materiálu
Veškerý obrazový materiál obsažený na těchto webových stránkách, včetně obrázků ke stažení na tiskové stránce, jsou vlastnictvím společnosti LEO Pharma a všechna práva k nim jsou vyhrazena. Obrazový materiál je zdarma a je určen pro nekomerční použití a pro uveřejnění ve všech médiích, ovšem za předpokladu, že budou jasně označena autorská práva společnosti LEO Pharma.

Veškeré jiné použití obrázků je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti LEO Pharma; prosím kontaktujte nás.
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Informace, které můžeme shromažďovat
Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:


i. informace, které jste nám poskytli za účelem registrace u nás, včetně vašeho jména, e-mailové adresy, adresy, povolání a pracoviště, 

ii. informace týkající se transakcí realizovaných mezi vámi a námi nebo ve vztahu k těmto webovým stránkám, včetně informací týkajících se jakékoli koupě našeho zboží nebo služeb z vaší strany;

iii.  informace o vašem počítači a o vašich návštěvách na našich webových stránkách a používání našich webových stránek, včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče, geografického umístění, délky návštěvy a počtu zobrazení stránek.


Soubory cookies
Cookies je malý soubor, který webová stránka přenáší do vašeho počítače, čímž si zapamatuje konkrétní informace o vaší relaci po dobu vašeho připojení. Váš počítač bude prostřednictvím souboru cookies sdílet informace pouze s webovými stránkami, z nichž pochází; nemohou si je tedy vyžádat žádné jiné webové stránky.

Na našich webových stránkách můžeme používat soubory cookies pro danou relaci a trvalé soubory cookies. Soubory cookies pro danou relaci se používají ke sledování vašeho pohybu na našich webových stránkách. Trvalé soubory cookies se používají k tomu, aby vás naše stránky poznaly, kdykoli je navštívíte. Soubory cookies pro danou relaci se z vašeho počítače vymažou při zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookies zůstanou uloženy ve vašem počítači až do vymazání nebo do určitého data ukončení platnosti, které je jim přiřazeno.

Máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby přijímal všechny cookies, nebo aby vás na soubory cookies upozornil, nebo aby soubory cookies vůbec nepřijímal.

Použití vašich osobních údajů
Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím našich webových stránek budou uchovávány v důvěrnosti a budou použity pouze pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo na příslušných místech webových stránek.

Vaše osobní údaje můžeme používat pro tyto účely:
i. správa našich webových stránek;

ii. umožnění používání služeb, které jsou z webových stránek dostupné;

iii. dodání zboží nebo služeb objednaných prostřednictvím webových stránek.

Uveřejnění osobních údajů
Vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu neuveřejňujeme; uveřejnění je však nutné k tomu, abychom mohli vyřídit vaši objednávku; dále je uveřejnění možné v případě, kdy jsme vaše údaje povinni nebo oprávněni uveřejnit podle zákona.

Zabezpečení vašich osobních údajů
Pro zabránění neoprávněnému přístupu, zachování přesnosti dat a zajištění správného používání informací jsme zavedli příslušné fyzické, elektronické a řídicí postupy, které zajišťují zabezpečení a ochranu informací shromažďovaných on-line.

Hesla
Pokud jste dostali pro přístup k některým službám a/nebo obsahu webových stránek přístupové heslo, zavazujete se je řádně používat a uchovávat je trvale v tajnosti. Nesete tedy odpovědnost za uchování hesla v bezpečí a důvěrnosti.

Vaše práva
Máte právo požadovat, abychom

i. vám poskytli informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, informace o účelu jejich zpracování, informace o kategoriích příjemců osobních údajů a jakékoli dostupné informace, které se týkají zdroje těchto osobních údajů;

ii. opravili, vymazali nebo zablokovali osobní údaje, které o vás máme, pokud se zjistí, že jsou tyto údaje nepřesné nebo zavádějící;

iii. ukončili zpracování vašich osobních údajů.

Tyto žádosti se projednávají, pokud jsou podány písemně na níže uvedenou adresu.

Správce údajů a kontaktní informace
Správce údajů odpovídá za tyto webové stránky společnosti LEO Pharma A/S

Pokud máte jakékoli požadavky nebo dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů ze strany naší společnosti, kontaktujte prosím centrálu společnosti LEO Pharma.